Business Consultant CDD+

Job Overview

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant CDD+ .

Omschrijving opdrachtgever:
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar op aan de samenleving. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het Parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad.

Beschrijving directie/afdeling:
De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. Door de ICT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een ICT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan te bieden aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden. Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening. In totaal 12,3 fte.

Omschrijving opdracht:
Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het uitwisselen van processtukken, zoals arresten en conclusies, tussen de Hoge Raad en zijn ketenpartners een belangrijke rol. De Hoge Raad is voornemens om deze uitwisseling via het Centraal Digitaal Depot (CDD+) te laten verlopen. Binnen deze opdracht gaat het om de vraag hoe de Hoge Raad deze uitwisseling mogelijk maakt, aan welke (technische) voorwaarden dient voldaan te worden en welke technische en functionele specificaties er zijn t.b.v. de daadwerkelijke realisatie. De kandidaat zal aan de hand van deze gegevens een technische en functioneel ontwerp hiervan moeten opstellen. Ook is de kandidaat nauw betrokken bij de daadwerkelijke realisatie en implementatie van deze op te leveren koppeling.

Werkzaamheden:
Van jou wordt verwacht dat je een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen. Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor. De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde WO opleiding in een beta-richting.
– Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van functioneel ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van technisch ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk.
– Je bent beschikbaar voor 24 – 40 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden, voor de gehele inhuur-periode binnen het project. Indicatie van de looptijd van het project is 12 maanden.
– Je hebt ten minste van 1 tot maximaal 4 jaar geleden een rol gehad in een project binnen de rechtsprekende macht (lees 3e macht).
– Je bent bekend met de taakverdeling en de werkprocessen binnen de rechtspraak.
– Je hebt uit een eerder project (1 tot maximaal 4 jaar geleden) ervaring met het beheer en verantwoordingsaspecten in dataopslag en datatransport.
– Je hebt ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van privacy en security-risico’s bij digitale informatievoorziening.
– Je woont binnen maximaal 1,5 uur reisafstand van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (Den Haag).
– Je hebt ervaring omtrent het technisch uitwisselen van documenten en dossiers met het CDD staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben.
– Je bent bekend met de ketenpartners van de rechtspraak en de afspraken omtrent het technische mogelijk te maken van het uitwisselen van documenten en dossiers.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent uiterlijk medio maart beschikbaar.
– Je hebt ervaring als consultant in de juridische sector.
– Je hebt kennis van en ervaring met acteren binnen een organisatie van professionals (WO+ niveau medewerkers binnen de organisatie).
– Je hebt ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving.
– Je hebt kennis en ervaring met het regisseren en uitvoeren van veranderingsprocessen.
– Je hebt ervaring met de justitiestandaarden voor elektronisch berichtenverkeer (EBV), vanuit eerdere projecten.

Competenties:
– Communicatief
– Kwaliteitsgericht
– Analytisch
– Resultaatgericht
– Organisatiesensitief

Interviewcriteria:
– Mate waarin je beschikt over het gevraagde.
– Mate waarin je tijdens het interview toont visie te hebben op en inzicht te hebben in het beschreven onderwerp van de opdracht.
– Mate waarin je als persoon past binnen de organisatie Hoge Raad en zich op de juiste wijze weet te positioneren en gedragen.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 18-03-2019
Duur: ca. 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 – 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-02-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.